Bestuur & Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en staat het Bestuur met raad ter zijde. De Raad van Toezicht zorgt tevens voor een adequate invulling van het Bestuur. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Stichting en haar maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij de onderneming betrokkenen af.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:
Dhr. M.L. Reijven (voorzitter)
Mw. I. Sluijs
Dhr. M.J. Besteman
Mw. W.A. Botman - de Wit
Mw. K.J. Eykelenboom-Rog

Bestuur
Het Bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de algehele gang van zaken binnen de stichting. Het Bestuur is onder andere verantwoordelijk voor de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen, de strategie, het organiseren van de noodzakelijke middelen en de prestaties, alsmede voor het naleven van wet- en regelgeving.

Het Bestuur van Wonen Plus Welzijn wordt gevormd door:
Dhr. P.T.J. de Wit